Voorwaarden

Begrippen

IMKO Opleidingen

IMKO Opleidingen b.v. In deze voorwaarden wordt ook alleen de naam IMKO Vakopleidingen of IMKO gebruikt, waarmee ook IMKO Opleidingen b.v. bedoeld wordt

Onderwijs

Opleiding, cursus en/of training zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.

Afstandsonderwijs

Onderwijs waarbij student/cursist en docent/trainer niet gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn.

Contactonderwijs

Onderwijs met directe interactie tussen student/cursist en docent/trainer.

Deelnemer

Student, cursist, of acceptant offerte ingeschreven bij IMKO.

 

Inschrijving

Inschrijving voor een opleiding kan d.m.v. het digitale inschrijfformulier op de website www.imko-vakopleidingen.nl of door acceptatie van een door IMKO Vakopleidingen uitgebrachte offerte. Door verzending van het digitale inschrijfformulier verbindt u zich om de aangegeven opleiding af te nemen en de verschuldigde opleidingskosten te betalen. Bij digitale inschrijving ontvangt u een bevestiging per email. U kunt uw digitale inschrijving binnen 7 werkdagen kosteloos annuleren via email of aangetekende brief. Indien een derde (bijvoorbeeld een werkgever of ouder) de opleidingskosten aan IMKO Vakopleidingen gaat betalen, dient deze derde de inschrijving mede te onderschrijven in gebreke waarvan de deelnemer zelf de opleidingskosten aan IMKO Vakopleidingen verschuldigd blijft.

Acceptatie

IMKO Vakopleidingen behoudt zich na inschrijving en mogelijk na de start van het opleidingstraject het recht voor om het opleidingstraject van de deelnemer binnen een periode van drie maanden na inschrijving niet aan te vangen of te beëindigen, indien de deelnemer niet blijkt te voldoen aan de gestelde opleidingseisen of zich in deze periode onvoldoende inzet of onttrekt van regels ten aanzien van het beoogde leerresultaat. Na dit gemotiveerde besluit wordt 50% van de opleidingskosten van de resterende opleidingsduur gecrediteerd. Alle opleidingen zijn gebaseerd op de Nederlandse taal. Voldoende taalbeheersing valt onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer.

Opleidingsinhoud

IMKO Vakopleidingen behoudt zich het recht voor de inhoud en opzet van de opleidingen te wijzigen onder handhaving van diploma-erkenning en/of beroeps-, c.q. brancheontwikkelingen, waarmee afgeweken kan worden van de beschrijvingen in de studie-informatie of websitetekst. IMKO Vakopleidingen maakt het voorbehoud dat de studie-informatie en/of websiteteksten geschreven zijn op basis van informatie die IMKO ter beschikking had op het moment van samenstellen.

Opleidingsduur

De opleidingsduur is per onderwijsvariant aangegeven op de website van IMKO Vakopleidingen en/of in de actuele studie-informatie van IMKO Vakopleidingen en/of in een van toepassing zijnde maatwerkofferte van IMKOn Vakopleidingen. De opleidingsduur is weergeven per aantal bijeenkomsten en/of de reguliere opleidingsperiode die de onderwijsvariant betreft. Opleidingskosten e.d. zijn van toepassing op de reguliere opleidingsduur. Voor de e-learining opleidingen geldt, tenzij anders overeengekomen of aangegeven, een maximale opleidingsduur van anderhalf jaar. Na afloop van deze termijn wordt de toegang tot het e-learningaccount geblokkeerd.  

Examens

De opleidingskosten zijn exclusief examengelden. De examens behorende bij opleidingen van IMKO Vakopleidingen worden afgenomen IMKO Vakopleidingen of een door onafhankelijke erkende exameninstellingen zoals stichting Pharmacon (Drogisterij). Op examens is het examenreglement van IMKO Vakopleidingen en/of de betreffende exameninstelling van toepassing. Dit reglement wordt aan iedere deelnemer verstrekt of is op te vragen bij IMKO Vakopleidingen. Deelname aan examens kan alleen geschieden als aan de voorwaarden voor deelname is voldaan.

Diploma

De opleidingen worden afgesloten met een landelijk erkend branche en/of OCW erkend diploma of indien van toepassing met een certificaat van de behaalde (deel)kwalificatie(s).

Opleidingskosten

De opleidingskosten zijn per opleiding aangegeven op de website van IMKO Vakopleidingen of in een van toepassing zijnde maatwerkofferte van IMKO Vakopleidingen. Een onderwijsaanbod, korte cursus en/of opleidingsduur kan uitsluitend bij eenmalige betaling vooraf worden voldaan. Opleidingskosten zijn inclusief boeken en materialen, tenzij anders aangegeven, exclusief examengelden en overige kosten. IMKO Vakopleidingen behoudt zich het recht voor prijswijzingen door te voeren, indien gewenst of noodzakelijk. Eventuele prijswijzigingen zijn niet van invloed op al overeengekomen inschrijvingen.

Betaling

Op basis van een inschrijving of getekende offerte ontvangt de deelnemer of opdrachtgever een factuur. Overige betalingen van opleidingskosten worden in rekening gebracht zoals overeengekomen bij inschrijving. Bij te late betaling, na herhaalde aanmaning, zijn rente en kosten verschuldigd. Het is mogelijk dat de deelnemer als gevolg van herhaalde wanbetaling wordt geschorst van de opleiding, totdat de achterstand, inclusief rente en kosten, is voldaan en totdat er een redelijk gelegenheid is de opleiding weer te vervolgen. Schorsing leidt niet tot opschorting van de betalingsverplichtingen van de deelnemer uitgaande van een normaal niet opgeschorte opleiding. Facturen van IMKO Vakopleidingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Vrijstellingen

De deelnemer kan een gemotiveerd verzoek tot vrijstelling indienen, ter beoordeling aan de Examencommissie van IMKO Vakopleidingen of de betreffende exameninstelling. De kosten van behandeling van een dergelijk verzoek zijn voor de deelnemer. Bij een vrijstelling vindt geen verrekening van opleidingskosten plaats.

Annuleringsregeling

Annulering van de opleiding of examen kan uitsluitend geschieden door de deelnemer of opdrachtgever of diens vertegenwoordiging per aangetekend schrijven gericht aan de annuleringscommissie IMKO Vakopleidingen, postbus 8398, 3503 RJ Utrecht of via email info@imko-vakopleidingen.nl.

Bij contactonderwijs opleidingen geldt de volgende annuleringsregeling:

 • Bij annulering tot 28 dagen voor de eerste lesdag is het inschrijfgeld en 10% van de opleidingskosten aan IMKO Vakopleidingen verschuldigd.
 • Bij annulering tot 14 dagen voor de eerste lesdag is het inschrijfgeld en 20% van de opleidingskosten aan IMKO Vakopleidingen verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 14 dagen voor de eerste lesdag is het inschrijfgeld en 50% van de opleidingskosten aan IMKO verschuldigd.
 • Bij beëindiging door de deelnemer na aanvang van de opleiding zijn alle opleidingskosten verschuldigd waarbij opleidingskosten tot maximaal 1 jaar na de opzegging verschuldigd zijn.

Bovenstaande regeling is niet van toepassing op schriftelijke opleidingen, zelfstudiepakketten, e-learning en opleidingen tot 3 dagdelen. Inschrijving voor schriftelijke opleidingen en opleidingen tot 3 dagdelen kunnen niet worden geannuleerd; het hele bedrag blijft verschuldigd.

Bij e-learning opleidingen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Bij annulering voor start met de opleiding zijn € 35,00 aan annulerings-/administratiekosten aan IMKO verschuldigd.
 • Bij annulering na start met de opleiding zijn de volledige opleidingskosten verschuldigd. 

Bij annulering van examens bij een externe exameninstelling gelden de termijnen voor annulering van de desbetreffende exameninstelling plus 2 werkdagen.

Annuleringen voor examens kan die door IMKO Vakopleidingen worden gehouden is de volgende annuleringsregeling van toepassing:

 • Bij annulering tot vier weken voor de examendatum is annulering kosteloos.
 • Bij annulering tot twee weken voor examendatum worden € 25,00 aan administratiekosten per geannuleerd examen in rekening gebracht.
 • Bij annulering minder dan twee weken voor de examendatum worden de volledige examenkosten in rekening gebracht. 

Bij annulering van het gehele incompany-examen geldt de volgende annuleringsregeling:

 • Annulering van het gehele incompany examen kan tot uiterlijk twee weken voor het examen. Daarna is annulering niet meer mogelijk.

Voor het annuleren van een deelnemer bij een incompany-examen gelden de volgende algemene annuleringsvoorwaarden waarbij het minimum aantal van 10 deelnemers gehandhaafd blijft:

 • Bij annulering tot twee weken voor de examendatum is annulering kosteloos.
 • Bij annulering minder dan twee weken voor examendatum worden €25,00 aan administratiekosten per geannuleerd examen in rekening gebracht.

Mocht het aantal deelnemers door annulering onder het minimum van 10 deelnemers uitkomen, worden 10 deelnemers in rekening gebracht.

Cursusplanning en overmacht

IMKO Vakopleidingen behoudt zich het recht voor om bij over- of onderinschrijving van een contactonderwijs opleiding op een later tijdstip (uiterlijk 6 maanden) of op een andere locatie, een redelijk alternatief te bieden. De deelnemer zal hierover tijdig worden geïnformeerd. Indien door een beperkte omvang van het aantal inschrijvingen of overmacht een bepaalde opleiding niet binnen 6 maanden kan starten, dan behoud IMKO Vakopleidingen zich het recht voor de opleiding te annuleren waardoor de door inschrijving ontstane overeenkomsten vervallen. Ingeschreven deelnemers worden hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld. IMKO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht of onderinschrijving.

Boeken, lesmateriaal en/of inlogcode

IMKO Vakopleidingen verstrekt boeken en lesmateriaal en of inlogcode aan de deelnemer, nadat facturen aan IMKO Vakopleidingen zijn voldaan. Indien een derde de kosten hiervoor aan IMKO Vakopleidingen vergoedt, worden boeken en lesmateriaal direct aan de deelnemer verstrekt. Op lesmaterialen zijn auteursrechten van toepassing die door de deelnemer en derde (werkgever of anders) worden geëerbiedigd door in ieder geval zonder toestemming van IMKO Vakopleidingen geen kopieën hiervan te maken of de inhoud ervan te openbaren.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders overeengekomen is, behoudt IMKO de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door IMKO verstrekte onderwijsmaterialen, ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven eigendom van IMKO en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van IMKO niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt of verveelvoudigd, ongeacht of aan onze wederpartij daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. 

Handelsnaam, Inschrijving KvK, Brin nummer

IMKO staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 16081264 en 28084233. IMKO is voor een aantal opleidingen ingeschreven bij CFI/BRON onder Brin nummer 27BK.

Klachtenreglement

IMKO Vakopleidingen heeft een klachtenreglement dat op verzoek aan de deelnemer ter beschikking kan worden gesteld. Klachten kunnen te allen tijde schriftelijk worden gericht aan Klachtencommissie IMKO Vakopleidingen, Postbus 8398, 3503 RJ, Utrecht.

Geldigheid voorwaarden

De voorwaarden zijn geldig vanaf 1 juni 2016 en vervangen alle voorgaande versies. 

IMKO Opleidingen is lid van de NRTO, de belangenvereniging van particuliere opleidingsinstituten in Nederland. IMKO Opleidingen werkt volgens de NRTO-gedragscode en algemene voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen. De algemene voorwaarden van de branchevereniging NRTO zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Consumentenbond en NRTO in het kader van de coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal Economische Raad en zijn in werking getreden per 11 november 2011.